Ingen ny ungdomsskole i Nome uten skolebibliotek

Det skriver leder i NBF Telemark, Astrid Aase Thorstensen i Telemarksavisa 27. februar. For å spare penger i utbyggingen av en ny ungdomsskole har kommunens skole- og barnehagesjef foreslått å kutte skolebibliotek.

«Skolebiblioteket har en svært viktig funksjon i forhold til opplæringa. At mange av de kommunale skolebibliotekene ikke fyller denne funksjonen skyldes holdninger som kommer til syne i forslaget til kutt i Nome: skolebiblioteket er en sparepost i budsjettet og kan bare «droppes. » Vi er slettes ikke sikre på at kommunen sparer så mye på en slik politikk.» skriver Thorstensen. Les hele innlegget under bildet.

Det er viktig å kjempe for retten til gode skolebibliotek – for rektorene og politikerne tar ikke kampen alene. Vi laget en infografikk om skolebibliotek til en kampanje i 2012, og spesialgruppen vår for skolebibliotek jobber hele tiden for bedre skolebibliotek. Hva kan du gjøre for å sørge for at dine og andres barn får skolebiblioteket de har krav på? Du kan bli medlem i Norsk Bibliotekforening for å støtte – og/eller drive geriljakrigføring ved å hele tiden utfordre politikere og skoleledelsen på at vi trenger gode skolebibliotek. Ta kontakt med oss hvis du ønsker argumenter og innspill!

telemarksavisa

Ingen ny ungdomsskole i Nome uten skolebibliotek

Av Astrid Aase Thorstensen, leder i Norsk Bibliotekforening avd. Telemark

I Telemarksavisa 1. februar var det gjengitt et kort intervju med skole- og barnehagesjef, Johan Søfteland, om utbygginga av Holla ungdomsskole. For å spare penger i prosjektet er blant annet skolebiblioteket kutta ut.

Søfteland sier at «Me har eit stort og viktig bibliotek rett ved», og mener selvsagt Nome folkebibliotek/Telemark fylkesbibliotek.

Et folkebibliotek og et skolebibliotek har ganske ulike brukergrupper og funksjoner, og man hverken kan eller bør flytte skolebibliotekets oppgaver til et eksternt folkebibliotek uten videre. Folkebiblioteket er til for «folk flest» og har som funksjon å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Et skolebibliotek på en ungdomsskole derimot har to brukergrupper, elevene og lærerne, og har som funksjon å fremme elevenes læring. Skolebiblioteket er en del av skolens pedagogiske tilbud.

Elever i Norge skal etter Opplæringslovens §9 ha tilgang til bibliotektjenester. Skolebiblioteket kan ikke «droppes» fordi folkebiblioteket ligger i nærheten av skolen. Tilgang betyr ikke at man skal kunne gå til biblioteket, men at bibliotektilbudet skal være så nært at det kan benyttes i den travle skolehverdagen.

Skolebiblioteket er en tverrfaglig læringsarena, og skal være tilgjengelig i den daglige undervisningen og det daglige arbeidet med fag. Det skal brukes til å nå læringsmålene slik de er formulert i læreplanene.

Gode, moderne skolebibliotek er selve «hjertet» i skolen mange steder.

Forslaget om å «droppe skolebiblioteket » strider med programmet for skolebibliotekutvikling som Kunnskapsdepartementet har igangsatt. Der heter det at: «Skolebiblioteket skal være en læringsarena i alle fag og på tvers av fag. Skolebiblioteket er en arena for formidling av litteratur og digitale læringsressurser.

Skolebiblioteket skal bidra til å utjevne sosiale og digitale skiller og fremme personlig vekst hos den enkelte elev. » For å oppfylle en slik visjon kreves det et rom og en tjeneste som er integrert i skolens daglige virksomhet. Lesing og opplæring i digital kompetanse er ikke noe som foregår for seg selv, uavhengig av faglig sammenheng.

Tvert imot: leseforståelse og kildekritikk utvikles i arbeid med og fordypning i det enkelte fag. For at dette skal gjøres mulig må opplæringen skje i en pedagogisk sammenheng.

Skolebiblioteket har en svært viktig funksjon i forhold til opplæringa. At mange av de kommunale skolebibliotekene ikke fyller denne funksjonen skyldes holdninger som kommer til syne i forslaget til kutt i Nome: skolebiblioteket er en sparepost i budsjettet og kan bare «droppes. » Vi er slettes ikke sikre på at kommunen sparer så mye på en slik politikk. Dersom man velger å legge driften til folkebiblioteket må det jo dette tilføres ekstra ressurser, for å bygge opp en aktuell bok- og mediesamling som kan tilfredsstille elevenes og lærernes krav, og til å dekke stillingen som skolebibliotekar.